Права и задължения

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕНА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

                       

I. ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящите общиусловия определят правилата за работа със сайта и правилата, и ред за покупкана стоките, предлагани чрез същия, явяващ се електронен магазин - www.kanelkata.com При ползване нанастоящия сайт, общите условия са приложими и уреждат търговскитеправоотношения между  собственика на сайта „Синая 90” ЕООД, със седалище иадрес на управление: град София 1309, ул. „Димитър Петков”, бл. 72, с ЕИК:201357427, тел. 02/828 08 64, e-mail: sinaya@mail.bg, явяващ сепродавач на стоките, от една страна, и потребителите, ползващи сайта, от друга,в качеството им на контрагенти и купувачи на предлаганите стоки.

Общите условия саобвързващи и за двете страни в правоотношението, от момента на започване наизползването на сайта, което става от момента на отваряне на електронния портал  www.kanelkata.com Виртуалниятмагазин  www.kanelkata.com  е уебсайт, посредствомкойто се извършва предоставяне на информация за продаваните от търговеца „Синая90” ЕООД промишлени стоки и подпомага установяването на контакт между страните,с цел договарянето на продажба и доставка на предлаганите в него промишленистоки.

При извършване натърговската си дейност, „Синая 90” ЕООД стриктно съблюдава разпоредбите надействащото законодателство в Република България.

„Синая 90” ЕООД ерегистрирано в Комисията за защита на личните данни като администратор на личниданни и съблюдава разпоредбите на Закон за защита на личните данни.

Сключваният договормежду търговеца и потребителите, по реда на настоящите Общи условия, се явяваДоговор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Закова зазащита на потребителя, тъй като същият е сключен въз основа на предложение отстрана на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки,при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора,включително за времето на сключването на договора, страните не са във физическиконтакт помежду си.

„Синая 90” ЕООД  съблюдава разпоредбите на Закона за защита на потребителите, в т.ч. ипо отношение на Договорите за продажба от разстояние.

При договарянепродажбата на стоките, изложени на електронната страница  www.kanelkata.com,„Синая 90” ЕООД не използва и няма да използва следните технически средства: 1.автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; 2. факс; 3.електронна поща. Средствата за комуникация от разстояние, различни от такапосочените, които дават възможност за осъществяване на индивидуалнакомуникация, се използват от търговеца, освен ако потребителят заяви изричносвоето несъгласие за ползването им.

„Синая 90” ЕООД непредлага и не продава лекарствени продукти.

„Синая 90” ЕООД сеявява доставчик, по смисъла на чл. 52, ал. 1 от ЗЗП, при което и с настоящотопредоставя на потребителя следната информация:

1. относно името иадреса на доставчика - „Синая 90” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София 1309, ул. „Димитър Петков”,бл. 72, с ЕИК:201357427, тел. 02/82808 64, e-mail:  www.kanelkata.com;

2. относно основнихарактеристики на стоките – промишлени стоки;

3. цената на стоките,с включени всички данъци и такси – същите са посочени в информационната част настраницата при всяка една от предлаганите стоки;

4. относно стойносттана пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките илиуслугите, свързани с тяхната доставка – същите ще бъдат посочвани от служителна „Синая 90” ЕООД, при сключване на договор за продажба на конкретна стоки, следуточняване от потребителя на конкретната стока, която е предмет на договора имястото/адреса/ на доставка;

5. относно стойносттана използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя сеизчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа – всичкипредоставени на потребителя телефонни линии за контакт с „Синая 90” ЕООД  се заплащат по основната тарифа на съответния оператор нателекомуникационната услуга;

6. относно начина наплащане, доставка и изпълнение на договора – посочени са в нарочните раздели по- долу;

7. относно правото напотребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може дабъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55,ал. 2 от ЗЗП. - Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойкаи без да посочва причина, , с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП,да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считаноот датата на получаване на стоката; В този случай, доставчикът ще възстанови напотребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от тридесетдни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ отсключения договор. Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчикастоки, тяхното качество и безопасност по време на този тридесетдневен срок.Потребителят е длъжен да върне стоката, по отношение на която е упражнилправото си на отказ от договора, както и да окаже съдействие на доставчика, заполучаването й обратно.

8. относно периода,за който направеното предложение или цена остават в сила – направенотопредложение и цена остават в сила до приключване на телефонния разговор съсслужителя на доставчика, с който се договаря конкретната доставка;

9. относноминималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодичнадоставка на стоки – предлаганите от доставчика стоки не се предлагат запостоянна или периодична доставка.

 

Сключването надоговорите, предмет на настоящите общи условия, се осъществява чрез телефоненразговор / телефонни съобщения /. Същият може да се инициира от двете страни подоговора. В случай, че потребителят е заявил интереса си към определена стокаот обявените в сайта и е оставил телефон за контакт, чрез съответно електронносъобщение, отправено до доставчика, доставчикът се свързва с потребителя потелефона като отправя конкретна оферта до потребителя, относно конкретнатастока, за която е проявен интерес и при условията, обявени в сайта. Доставчикътуведомява потребителя в началото на разговора за своята самоличност итърговската цел на обаждането.

Доставчикът не приемаавансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.

При доставянето настоката, доставчикът потвърждава в писмена форма информацията по чл. 52, ал.1  от ЗЗП, предавайки на потребителя съответната фактура и придружаващ ядокумент, който съдържа: 1. името на доставчика и служебния адрес, на койтопотребителят може да изпраща жалби; 2. правото на потребителя да се откаже отсключения договор, условията и начина за упражняването на това право; 3. данниза предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.

Потребителят имаправо, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да сеоткаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано отдатата на получаване на стоката от потребителя;

Доставчикът щевъзстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късноот тридесет дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото сина отказ от сключения договор.

Сумите се възстановяватсамо и единствено по банков път на банкова сметка посочена от Клиента.

Всички куриерскиразходи за връщането на рекламираната стока за са сметка на Клиента.

Фирма „Синая 90”ЕООД  няма да приема пратки срекламация с наложен платеж !

Доставчикът е длъженда изпълни договора, сключен от разстояние, не по-късно от 30 дни, считано отдатата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрезизползване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните сауговорили различен срок на доставка.

Когато доставчикът неможе да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага споръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстановиплатените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът еследвало да изпълни задължението си по договора.

Доставчикът може дадостави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тазивъзможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самиядоговор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин запромяната в изпълнението на договора.

Когато при такапосочените условия доставчикът изпълни друго вместо дължимото и потребителятупражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането настоките са за сметка на доставчика, за което потребителят трябва да бъдеуведомен.

 

2. Идентификацията напотребителя/клиента, с цел определяне на субекта, от който изхожда изявлениетокакто за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършвачрез съхранените в лог - файловете на сървъра на  www.kanelkata.com данни, предоставени от потребителя, в т.ч. съхранения IP адреса напотребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Изложените наинтернет страницата  www.kanelkata.com  данни за стоките, сеявяват демонстрационен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
Така изложените данни не представляват правно обвързваща оферта, а иматединствено информационен характер.

 4. Следнатискане / кликване / на съответния бутон, потребителя заявява интереса си дазакупи съответната стока, намираща се в изображението с количка. След катопотребителят получи потвърждение за наличността на стоката от оператор, явяващсе реално физическо лице, служител на продавача, и след като последният отправиоферта за продажба на стоката, при обявените в сайта цена и условия,потребителят може да заяви, че приема офертата, при което договорът за продажбае сключен.

5. При липса наскладова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица,ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщениедо посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефоненномер. 

6. Българският език,е езикът за кореспонденция между страните.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. В случаите, когатоот ТЪРГОВЕЦА са зададени конкретни дата и час за доставка, изявлението имаобвързваща за клиента сила. При посочени от клиента неверен или сгрешен адрес,лице за контакти и/или телефон, направено при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТне е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване настоката клиентът или трето лице, за което според обстоятелствата може да сеприеме, че действа от името на клиента, подписват придружаващите стокатадокументи. За трето лице се счита всеки, който макар да не е поръчал стоката,се намира на посочения от клиента адрес и приема доставената стока.

В случай, че Клиентътне бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или небъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТсе освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

III.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

ТЪРГОВЕЦЪТ предлагагаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъвдокумент е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адреси телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условияна съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок назакупената от потребителя/клиента стока.

 

IV. ЦЕНА иПЛАЩАНЕ.


9. Цените, посочени на сайта, НЕ включват разходите за транспорт на стоката допосочения от клиента адрес. Разходите за транспорт се начисляват допълнително,след уточняване от клиента на адреса на доставката. В случай, че стоките сеизпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът едлъжен да заплати всички разходи, в т.ч. митни сборове, такси, породени отизвеждане на стоката извън територията на страната.

10. Дължимата цена ев български лева и включва данък добавена стойност(ДДС). Плащането й ще бъдеизвършвано в български лева. Плащането се извършва в брой, при получаване настоката и придружаващите я документи от куриера, като дължимата цена се предавана куриера / т.н. наложен платеж /.

 

V. ДРУГИПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

10. Потребителят имавъзможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.kanelkata.com , в т.ч. и дасе регистрира като клиент.

11. Потребителят имаправо да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителскоиме и парола, както и отговаря за всички действия, които се извършват от негоили от трето лице, чрез използване на неговото потребителско име и паролата.Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай нанеправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола,както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчаната от него стока.Плащането се извършва според обявеният в сайта начин – наложен платеж.

14.  Всекипотребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава, при ползванена услугите:

•   да не накърнява основните права и свободи на гражданите, и правата начовека, гарантирани от Конституцията и законите на Република България;

•   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни илиотносителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуалнасобственост и др.;

•   да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони,правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване напредоставяните от  www.kanelkata.com  услуги;

•   да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено илиоткрито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•   да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто ида било начин, и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърнипрограми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси,системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"),компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват,нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер илисофтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизиранопроникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•   да не извършва каквито и да било противоправни действия или действия, накърняващиобществения морал и правилата на добрите нрави;

•   да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всяко трето лице, за причинените им от действиятана потребителя вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, вт.ч. платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на основателнипретенции от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернетстраници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят еизползвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояниена трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение назакона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а.  Клиентътсе задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електроненадрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когатосъщата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване настоката. Доставката на стоките е платена и е за сметка на клиента. Доставката ебезплатна само в изрично посочените от търговеца случаи.

 

VI. ПРАВА ИЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по койтопотребителите използват предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположенина сървъра на /името на сайта/.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без да уведомява Потребителя, когато последниятползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка наТЪРГОВЕЦА,  да прекрати, спре или промени предоставяните, във връзка сползването на сайта, услуги. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямопотребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпиливследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването науслугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността,неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни,използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ едлъжен да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъдеизпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта наопаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера илителекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли отматериали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да билоначин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта,оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка сползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да билоотговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност приневярност на посочената от производителя информация за стоката.
19. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се донеговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията попредходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ събира иизползва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, закоито ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени сбългарското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тозидоговор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е бил длъженда предвиди – вкл., случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалнатамрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 
22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителитекукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват отИнтернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяватвъзстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяватпроследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава,хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИДАННИ

23.ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността напредоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани,предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и приусловията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личнитеданни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електроннатаформа за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада вслучай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащотозаконодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може даизползва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени вдоговора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдатсъобразени с българското законодателство, приложимите международни актове,Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
23а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиентана трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други,освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента илиинформацията е изискана от съответния държавен орган на правно основание.

24. Общите условиямогат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и дапроменя характеристиките на предоставяните стоки и услуги.

25. Всички споровемежду страните, относно договорните им отношения, се решават в дух наразбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всичкинеразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се дотълкуването, действителността, изпълнение или прекратяване, както и спорове запопълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникналиобстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния държавен съд в град София,Република България, където е седалището на ТЪРГОВЕЦА. Приложимо в отношениятамежду страните е законодателство в Република България.

С пожелание зауспешна работа,

 

Веселин Стойчев,

управител на „Синая90” ЕООД.